Fundacja Fundacja

Regulamin przekazywania darowizn
 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Hospicyjna działa na podstawie:

– Statutu Fundacji z dnia 15.12.2015 r.,

– Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, numer księgi rejestrowej 0000000183821,

– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,

– Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

– Innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2

Siedziba Fundacji Hospicyjnej znajduje się w Gdańsku (80-208), przy ul. Chodowieckiego 10.

§ 3

Fundacja Hospicyjna jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność leczniczą Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i jest podmiotem leczniczym. Organem założycielskim Fundacji Hospicyjnej jest Fundator – Ks. Piotr Krakowiak SAC.

§ 4

Za gospodarkę finansową Fundacji Hospicyjnej odpowiada Zarząd.


 

ROZDZIAŁ II. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN PRZEZ STRONĘ WWW

§ 5

Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.

Operatorem płatności jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, identyfikująca się numerami NIP 5851351185, REGON 191781561, KRS 0000320590.
 

§ 5

Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

a) Blik;

b) Przelewu elektronicznego;

c) Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej); Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).


 

Statut Fundacji Hospicyjnej pobierz tutaj